Staff Team

Rev Dr Sarah Hayes    Vicar

Rev Dr Sarah Hayes

Vicar

Charlene Francis    Children and Families Worker

Charlene Francis

Children and Families Worker

John Pearson    Office Manager

John Pearson

Office Manager

Wardens

Richard Eaton

John Hopkins